Národní knihovna České republiky

Komplexní validátor

Komplexní validátor je lokálně instalovatelná aplikace určená ke kontrole PSP balíčků vytvářených podle aktuálně platných Standardů NDK. Aplikace byla vytvořena Národní knihovnou ČR v rámci programu VISK. Je určena knihovnám a dalším zpracovatelům digitalizace monografických dokumentů a periodik podle Standardů NDK jako metodická pomůcka pro vytváření a kontrolu PSP balíčků. Dostupná verze (2.2) aplikace pracuje s metadatovými definicemi 1.4 pro monografické dokumenty, 1.8 pro periodika a 0.3 pro zvukové dokumenty a také s vybranými staršími verzemi definic.

  • Komplexní validátor je k dispozici je stažení ZDE.
  • Kompletní zdrojové kódy aplikace společně s další dokumentací jsou dostupné v repozitáři GitHub pod účtem Národní knihovny ČR.

V roce 2017 bude probíhat pilotní provoz, jehož cílem je jak optimalizace samotné aplikace, tak zmapování zmíněných odchylek a následné upravení standardu tak, aby byl jednoznačný v těch částech, kde se dlouhodobě vykytují nekonzistence. Konzultaci konkrétních výsledků validace je možné řešit mailovou komunikací s konkrétními pracovníky NK. Systémové problémy pak prosím zapisujte do Issue projektu zde.

Jak validátor funguje

Kontrola PSP balíčku se sestává z několika dílčích kroků. Jedná se o kontrolu struktury a integrity PSP balíčku, validaci bibliografických, technických i administrativních metadat pomocí šablon a validaci obrazových dat. Výsledek kontroly validátor vypíše formou reportu obsahujícího informaci, zda balíček prošel validací úspěšně, v opačném případě obsahuje report počet chyb a varování i jejich detailní popis. Kontrola obrazových souborů se děje pomocí čtyř externích nástrojů, které je třeba instalovat samostatně. Podrobný návod lze najít zde. Tři z těchto nástrojů jsou volně dostupný, nástroj Kakadu je licencován. Je odpovědností každého z uživatelů, aby tento fakt zohlednil ve své činnosti. I bez využití nástroje Kakadu jsou výstupy validátoru dostatečné, nástroj umožňuje některé bonusové aktivity v oblasti identifikace poškození obrazů.

Výsledky validace

Kladný výsledek

Komplexní validátor nabízí podporu při tvorbě PSP balíčků dle standardů a jejich validaci. Generuje výstup v podobě výpisu chyb a varování. Kladný výsledek validace neznamená absenci další kontroly při předání do NK ČR. Představuje však významnou indikaci, že vytvořený balíček odpovídá Standardu NDK a jeho validace by měla v NK ČR proběhnout bez dalších zdržení. Validace v NK ČR se bude řídit stejnými zásadami jako samotná aplikace.

Chyba

Chybou se rozumí závažné porušení vydaného standardu, které obvykle brání uložení v dlouhodobém úložišti NK ČR.

Varování

Varování je třeba chápat jako odchylku od standardu, která však uložení obvykle nebrání. NK ČR bude poskytovat metodickou podporu využití validátoru (nikoli technickou), při nejasnostech je možné se obracet na Oddělení pro standardy Odboru digitálních fondů. Mnohé reportované chyby jsou důsledkem předchozího období, kdy nebyl k dispozici jednoznačný nástroj, který by sloužil k validaci vytvořených balíčků. Existuje určité množství, provozními důvody daných drobných odchylek od standardu, které nebrání jeho využití. Z tohoto důvodu bude některé z reportovaných chyb třeba konzultovat s pracovníky NK ČR, kteří poskytnou definitivní stanovisko.

Podmínky využití validátoru

Software Komplexního validátoru je volně dostupný a je možné ho využívat v souladu s podmínkami licence GNU GPL 3, NK ČR bude zajišťovat jeho průběžnou aktualizaci podle vývoje Standardu NDK. NK ČR neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s využíváním aplikace. Komplexní validátor nabízí využití jak pomocí příkazového řádku, tak ve formě grafického rozhraní. Instalační verze jsou připraveny jak pro platformu Win64, tak OS X 64b i Linux 64b.

Kontakty

Oddělení pro standardy NK ČR

  • Václav Jiroušek, vaclav.jirousek (zavináč) nkp.cz

Systémové problémy

  • Issue projektu: zde
22.11.2021