Národní knihovna České republiky

Články a analýzy

 

Posuzování souborových formátů z hlediska dlouhodobého uchovávání a návrh metodiky pro Národní knihovnu České republiky

Článek pojednává o posuzování vhodnosti souborových formátů pro dlouhodobé uchovávání. Prezentuje postupy v několika zahraničních institucích a v Národní knihovně ČR a směřuje k navržení systému hodnocení pro Národní knihovnu ČR, tak, aby hodnocení formátů bylo co nejvíce objektivní, konzistentní.


Signifikantní vlastnosti : příspěvek ke kolektivnímu nevědomí

Článek pojednává o problematice signifikantních vlastností digitálních objektů a stanovuje si za cíl tento koncept aplikovat v rámci Národní digitální knihovny. V textu jsou představeny jak různé přístupy k otázce signifikantních vlastností a jejich určování, tak i jejich různé druhy. Cílem je ale pokusit se určit data-centrické technické vlastnosti zvukových a obrazových souborů v rámci NDK, které je vhodné uchovat a představit návrh jejich zápisu. Zařazením se jedná o výzkumnou studii.


Vývoj standardu PREMIS a možnosti jeho dalšího využití ve standardech NDK

Článek představuje metadatový standard PREMIS, který se používá pro zápis archivačních metadat, je diskutována historie standardu, struktura a možnosti jeho užití v různých institucích a aplikacích. Primárně ale přibližuje jeho implementaci v standardech Národní digitální knihovny České republiky (NDK). Cílem je poukázat na jeho výhody a na směry, jakými by se mohl Standard NDK v oblasti zápisu archivačních metadat ubírat. Zařazením se jedná o případovou studii.


JPEG 2000 jako archivní formát obrazových dat

Formát JPEG 2000 byl představen v roce 2000 a od té doby se zvažuje jeho vhodnost pro dlouhodobé uchovávání digitálních obrazových dat. V projektu Národní digitální knihovna se používá pro dlouhodobé uchovávání obrazových dat vzniklých digitalizací sbírek knihoven. V článku je formát krátce představen, pozornost se věnuje jednotlivým parametrům profilu formátu, existujícím nástrojům a hlavně využití formátu ve významných zahraničních institucích s cílem ukázat, že se jedná o vhodný a ve světě užívaný archivační formát.


Zvukové dokumenty ve fondech paměťových institucí v kontextu dlouhodobého uchovávání v ČR

V uplynulém období byla v České republice věnována velká pozornost digitalizaci tištěných materiálů a dlouhodobému uchovávání dokumentů vzniklých digitalizací. Nyní přichází na řadu další, do té doby téměř opomíjená, cenná část našeho kulturního dědictví – zvukové dokumenty. Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou se Národní knihovna ČR v minulém roce začala věnovat dlouhodobému uchovávání zvukových dokumentů. Byla provedena analýza situace ve světě, prozkoumány standardy a doporučení mezinárodních organizací (ARSC, IASA, LOC a pod.) i praxe vybraných zahraničních institucí – knihoven, archivů, institucionálních repozitářů. Byly též testovány softwarové nástroje pro práci se souborovými formáty zvukových dokumentů. Na základě zjištěných údajů pak byly zvoleny souborové formáty pro archivaci a zpřístupnění zvukových dokumentů, metadatová schémata pro jejich popis a nástroje pro identifikaci, validaci a charakterizaci.


21.02.2022