Národní knihovna České republiky

Formátový výbor NDK

Národní knihovna ČR zřídila Formátový výbor, který by měl být poradním orgánem Národní digitální knihovny pro oblast metadat a souborových formátů digitálních dat. Cílem výboru je vytvořit podpůrnou komunikační platformu pro setkávání a diskuzi k návrhům na změny Standardů digitálních dat Národní digitální knihovny. Formátový výbor je koncipován jako patnáctičlenná skupina odborníků, která rozhoduje o potřebách vydávání nových standardů, aktualizaci stávajících a o zásadních změnách, týkajících se standardizace obecně (např. přechod na nový typ standardu atd.). Pro Národní knihovnu funguje jako poradní orgán. Odpovědnost za vydávání standardů nadále zůstává v kompetenci NK ČR.

Vedle Formátového výboru existují ještě pracovní skupiny. Ty jsou podřízené Formátovému výboru a jejich členy jsou pracovníci v digitalizaci různých paměťových institucí (nebo i firem), používajících Standard NDK. Slouží k diskusi členů o úpravách standardů, pravidel popisu či obecně o záležitostech digitalizace a dlouhodobé ochrany, souvisejících s typem dokumentu, který je předmětem jejího zájmu. V současné době (počátek roku 2021) existují tři pracovní skupiny, každá se zabývá jinou skupinou dokumentů v digitalizační praxi. Jsou to: Pracovní skupina pro digitalizaci textových dokumentů, Pracovní skupina pro zvukové dokumenty a Pracovní skupina pro elektronické dokumenty.

Do pracovních skupin se může (písemně) přihlásit kterýkoliv pracovník digitalizace v ČR (ze kterékoliv digitalizující paměťové instituce, která ve své praxi užívá Standard NDK) na základě svého zájmu, nebo zájmu své instituce. Je možné tak učinit prostřednictvím emailové adresy metadata.ndk/at/nkp.cz.

Podrobněji viz Github Národní knihovny

Zájemcům také dáváme k nahlédnutí Status a Jednací řád Formátového výboru.

Dotazy a připomínky ke standardům NDK je možné vkládat jako Issue do repozitáře Standardy_NDK na GitHub.

10.03.2021